Οικονομικές Υπηρεσίες

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

📞Τηλέφωνο: 27613 60749-753


Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1.Πιστοποιητικο Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου.

2. Τελευταίο  λογαριασμό ΔΕΔΔΗΕ ή παράχου εξοφλημένο  (για  ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο)

3. Υπεύθυνη Δήλωση για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (όταν πρόκειται για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο). Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί Δήλωση ιδιοκτησίας μέσω της Πλατφόρμας Δήλωσης Διόρθωσης Τ.Μ Ακινήτων προς τους Ο.Τ.Α (gov.app.gr), δεν απαιτείται η ανωτέρω, αλλά κατατίθεται η  Δήλωση της πλατφόρμας

4. Υπεύθυνη Δήλωση για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, οικόπεδο, αγροτεμάχιο (όταν πρόκειται για ακίνητο που βρίσκεται σε διακοπή, ή είναι ημιτελές, ή δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί). Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί Δήλωση ιδιοκτησίας μέσω της Πλατφόρμας Δήλωσης Διόρθωσης Τ.Μ Ακινήτων προς τους Ο.Τ.Α (gov.app.gr), δεν απαιτείται η ανωτέρω, αλλά κατατίθεται η  Δήλωση της πλατφόρμας.

5. α) Βεβαίωση μηχανικού για πλεονάζον οικόπεδο προς δόμηση για ακίνητα που βρίσκονται εντός σχεδίου – οικισμού.     β) βεβαίωση Μηχανικού για κάλυψη όταν πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου

  6. Σε περίπτωση Τακτοποίησης ή Νομιμοποίησης κτισμάτων κατάθεση των δηλώσεων τακτοποίησης.

  7. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη χρήσης του ακινήτου (κενό) και στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας (όταν πρόκειται για ακίνητο που βρίσκεται σε διακοπή, είναι μη ηλεκτροδοτούμενο) ή ημιτελές.

   8. Σε περίπτωση ημιτελών κτισμάτων, βεβαίωση μηχανικού.

  9. Βεβαίωση Υπηρεσίας Δόμησης για το Σ.Α.Ο. ή από μηχανικό, όπου απαιτείται (Απόφαση Δ.Σ. 334/2018, ΑΔΑ ΩΝ55ΩΗΕ-2ΘΚ)

   10. Σε περίπτωση συνιδιοκτητών εφόσον  μεταβιβάζεται το ποσοστό τους, υποβάλλονται δηλώσεις ιδιοκτησίας και από τους συνιδιοκτήτες

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί
μη τροποποίησης του χώρου που
καταλαμβάνεται σύμφωνα με την
προηγούμενη άδεια.
2.Τελευταία άδεια χρήσης κοινόχρηστου
Χώρου.
3.Δημοτική Ενημερότητα(αυτεπάγγελτη
Αναζήτηση από την Ταμειακή Υπ/σία)

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Δήλωση Ηλεκτροδοτούμενου ή Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου
 2. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί Δήλωση ιδιοκτησίας μέσω της Πλατφόρμας Δήλωσης Διόρθωσης
  Τ.Μ. Ακινήτων προς τους Ο.Τ.Α (gov.app.gr), δεν απαιτείται η ανωτέρω, αλλά κατατίθεται η Δήλωση
  της πλατφόρμας
 3. Βεβαίωση μηχανικού για πλεονάζον οικόπεδο προς δόμηση ή την κάλυψη αν το ακίνητο είναι εκτός σχεδίου
 4. Βεβαίωση Υπηρεσίας Δόμησης για το Σ.Α.Ο. ή από μηχανικό, όπου απαιτείται (Απόφαση Δ.Σ. 334/2018,
  ΑΔΑ ΩΝ55ΩΗΕ-2ΘΚ).
 5. Σε περίπτωση Τακτοποίησης ή Νομιμοποίησης κτισμάτων κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών από μηχανικό
 6. Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη, εάν δεν παρίσταται ο ίδιος, με γνήσιο της υπογραφής επικυρωμένο από ΚΕΠ ή άλλη
  Δημόσια Αρχή.
  Επιπλέον:
  Α. Για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα:
 7. Πρόσφατο λογαριασμό εξοφλημένο
  Β. Για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα:
 8. Βεβαίωση διακοπής από ΔΕΔΔΗΕ, με ημερομηνία διακοπής και
 9. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) για χρήση ή μη (κενό) του στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας ακινήτου
 10. Σε περίπτωση ημιτελών κτισμάτων, βεβαίωση μηχανικού.

• Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο κατά την επεξεργασία της αιτήσεως.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου.
 2. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί Δήλωση ιδιοκτησίας μέσω της Πλατφόρμας Δήλωσης Διόρθωσης Τ.Μ
  Ακινήτων προς τους Ο.Τ.Α (gov.app.gr), δεν απαιτείται η ανωτέρω, αλλά κατατίθεται η Δήλωση της
  πλατφόρμας
 3. Βεβαίωση μηχανικού για το πλεονάζον οικόπεδο προς δόμηση ή την κάλυψη αν το ακίνητο είναι εκτός σχεδίου
 4. Βεβαίωση Υπηρεσίας Δόμησης για το Σ.Α.Ο. ή από μηχανικό, όπου απαιτείται (Απόφαση Δ.Σ. 334/2018,
  ΑΔΑ ΩΝ55ΩΗΕ-2ΘΚ).
 5. Σε περίπτωση Τακτοποίησης ή Νομιμοποίησης κτισμάτων κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών από μηχανικό
 6. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί της χρήσης ή μη (κενό) του στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας ακινήτου
 7. Σε περίπτωση ημιτελών κτισμάτων, βεβαίωση μηχανικού.
 8. Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη, εάν δεν παρίσταται ο ίδιος, με γνήσιο της υπογραφής επικυρωμένο από ΚΕΠ ή άλλη
  Δημόσια Αρχή

• Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο κατά την επεξεργασία της αιτήσεως.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Δήλωση Ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που
  έχει υποβληθεί Δήλωση ιδιοκτησίας μέσω
  της Πλατφόρμας Δήλωσης Διόρθωσης
  Τ.Μ. Ακινήτων προς τους Ο.Τ.Α
  (gov.app.gr), δεν απαιτείται η ανωτέρω,
  αλλά κατατίθεται η Δήλωση της
  πλατφόρμας
 3. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται
  το ακριβές χρονικό διάστημα που θα
  παραμείνει κλειστή η επιχείρηση
 4. Αντίγραφο πρόσφατου λογ/σμου της ΔΕΗ
  του ακινήτου
 5. Βεβαίωση μηχανικού για τον χαρακτηρισμό
  των χώρων της επιχείρησης
 6. Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που
  κριθούν απαραίτητα από την υπηρεσία για την
  επεξεργασία της αίτησης

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί Δήλωση ιδιοκτησίας
  μέσω της Πλατφόρμας Δήλωσης Διόρθωσης Τ.Μ. Ακινήτων προς τους Ο.Τ.Α (gov.app.gr), δεν
  απαιτείται η ανωτέρω, αλλά κατατίθεται η Δήλωση της πλατφόρμας.
 2. Αριθμός νέας παροχής (δίδεται από τη ΔΕΔΔΗΕ)
 3. Οικοδομική αδεία με θεώρηση για την ΔΕΔΔΗΕ.
 4. Βεβαίωση μηχανικού για την ημερομηνία περαίωσης των εργασιών.
 5. Βεβαίωση μηχανικού για το οικόπεδο και το πλεονάζον οικόπεδο προς δόμηση ή την κάλυψη αν το ακίνητο είναι εκτός
  σχεδίου
 6. Βεβαίωση Υπηρεσίας Δόμησης για το Σ.Α.Ο. ή από μηχανικό, όπου απαιτείται (Απόφαση Δ.Σ. 334/2018, ΑΔΑ
  ΩΝ55ΩΗΕ-2ΘΚ)
 7. Σε περίπτωση Τακτοποίησης ή Νομιμοποίησης κτισμάτων κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών από
  μηχανικό
 8. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί της ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών και τη χρήση ή μη του
  στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας ακινήτου.
 9. Σε περίπτωση ημιτελών κτισμάτων, βεβαίωση μηχανικού.
 10. Τακτοποίηση οφειλής που προκύπτει σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής τελών καθαριότητας-φωτισμού
  του ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενου.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του αρμοδίου μηχανικού και πίνακας αναλογισμού (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ
  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ).
 12. Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη, εάν δεν παρίσταται ο ίδιος, με γνήσιο της υπογραφής επικυρωμένο από ΚΕΠ
  ή άλλη Δημόσια Αρχή

• Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο κατά την επεξεργασία της αιτήσεως.


Ο δημότης συμπληρώνει την αίτηση με συνημμένα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά. Καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία και εκδίδεται η υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή ρεύματος ΔΕΗ από τους αρμοδίους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας. Ο δημότης υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή ρεύματος ΔΕΗ και την καταθέτει στο αρμόδιο πρακτορείο της ΔΕΔΔΗΕ εντός 10 ημερών.
Σε περίπτωση διαδοχής καταναλωτή ή αλλαγής χρήσης του ακινήτου πρέπει υποχρεωτικά να
λαμβάνεται βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή από τον δήμο σύμφωνα με τον Ν.2130/1993
άρθρο 27 παρ.4.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αίτηση
2. Δήλωση Ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που έχει
υποβληθεί Δήλωση ιδιοκτησίας μέσω της
Πλατφόρμας Δήλωσης Διόρθωσης Τ.Μ
Ακινήτων προς τους Ο.Τ.Α (gov.app.gr), δεν
απαιτείται η ανωτέρω, αλλά κατατίθεται η
Δήλωση της πλατφόρμας
3. Αντίγραφο εξοφλημένου πρόσφατου
λογ/σμου της ΔΕΗ της Ξενοδοχειακής
Επιχείρησης
4. Βεβαίωση μηχανικού για τον
χαρακτηρισμό των χώρων της επιχείρησης
5. Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά κριθούν
απαραίτητα από την υπηρεσία για την
επεξεργασία της αίτησης

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΣ 328/2019 (ΑΔΑ:
ΩΖΩΥΩΗΕ-42Φ)):

1. Αίτηση.
2. Βεβαίωση από τη Διεύθυνση
Διαχείρισης Απορριμμάτων,
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και
Πρασίνου του Δήμου Τριφυλίας, περί
μη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.
3. Αντίγραφο αίτησης-δήλωσης ενιαίας
ενίσχυσης από την Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών από την οποία θα
προκύπτει η χρήση του ακινήτου ως
ποιμνιοστάσιο ή χοιροστάσιο.
4. Βεβαίωση επιτροπής του Δήμου
Τριφυλίας για την χρήση ακινήτου
5. Φωτοτυπία ταυτότητας.
6. Αντίγραφο εξοφλημένου πρόσφατου
λογ/σμου της ΔΕΗ του ακινήτου.
7. Αντίγραφο Μισθωτηρίου εάν το ακίνητο
είναι μισθωμένο ή Ε9 σε περίπτωση
ιδιοκτησίας του ακινήτου.
8. Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου ότι
θα ενημερώσει τον Δήμο σε περίπτωση
αλλαγής χρήσης του ακινήτου.
9. Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου στην
οποία θα δηλώνει ότι τον Ιανουάριο
κάθε έτους θα προσκομίζει εκ νέου τα
ανωτέρω δικαιολογητικά. Σε
διαφορετική περίπτωση θα γίνεται επαναφορά της χρέωσης στο 100% των τελών.
10. Κάτοψη ή συμβόλαιο με το σύνολο
των τετραγωνικών του ακινήτου.
11. Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που
κριθούν απαραίτητα από την υπηρεσία
για την επεξεργασία της αίτησης
απαλλαγής.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΣ 328/2019 (ΑΔΑ:
ΩΖΩΥΩΗΕ-42Φ)):

1.Αίτηση (1-5)
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
(1-5)
3. Δικαστική Απόφαση (3)
4. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής με το
ποσοστό αναπηρίας και το χρόνο ισχύς.
(4-5)
5. Βεβαιώσεις σπουδών (1-3)
6. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας (1-3)
7. Φωτοτυπία ταυτότητας (1-5)
8. Τελευταίο Ε1 και Εκκαθαριστικό (1-5)
9. Αντίγραφο πρόσφατου λογ/σμου της ΔΕΗ
για την κύρια κατοικία (1-5)
10. Αντίγραφο Μισθωτηρίου εάν η κατοικία
είναι μισθωμένη ή Ε9 σε περίπτωση
ιδιοκτησίας της κατοικίας (1-5)
11. Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου ότι θα
ενημερώσει τον Δήμο σε περίπτωση
αλλαγής κατοικίας (1-5)

12. Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου στην
οποία θα δηλώνει ότι τον Ιανουάριο κάθε
έτους θα προσκομίζει εκ νέου τα ανωτέρω
δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση
θα γίνεται επαναφορά της χρέωσης στο
100% των τελών (1-5)
13. Κάτοψη ή συμβόλαιο με το σύνολο των
τετραγωνικών της κύριας κατοικίας (1-5)
14. Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που
κριθούν απαραίτητα από την υπηρεσία για
την επεξεργασία της αίτησης απαλλαγής ή
μείωσης (1-5)

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.