Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης
Η Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, ώρα 11.00 π.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021»,   προϋπολογισμού 47.012,27€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%),με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.          Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε […]
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων και προμήθεια τροφών αδέσποτων ζώων
Ο Δήμος ενδιαφέρεται να αναθέσει την 2η ομάδα της αριθ.1/2021 μελέτης του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης για «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ». Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά  μέχρι και 19/04/2021.
Ανοιχτός Διαγωνισμός – Ανάπλαση Οδών και πεζοδρομίων
Ανοιχτός Διαγωνισμός – Ανάπλαση Οδών και πεζοδρομίων
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μημεδ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης “Φωτισμός Σταδίου Φιλιατρών”
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μημεδ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης “Φωτισμός Σταδίου Φιλιατρών”
Ανοιχτός διαγωνισμός για φωτισμό δημοτικού σταδίου Φιλιατρών
Ανοιχτός διαγωνισμός για φωτισμό δημοτικού σταδίου Φιλιατρών
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ 16/03/2021, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.
Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου – Διενέργεια κλήρωσης.
Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου – Διενέργεια κλήρωσης.
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 212 του Ν. 3584/2007 και του αρ. 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256Α’/2020) με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214Α’/2020) για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
Ανακοίνωση              Ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας  8 (οκτώ) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της  ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ως κάτωθι: Δύο (2) ΔΕ Οδηγών και δύο (2) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας/Γενικών […]
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Συνθετικού Τάπητα Στίβου (Ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών» , με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 90393, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1018/2020 απόφαση του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και ορισμός νέας ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών.
  • Kατηγορίες