Επιχειρήσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας υπηρεσίας Επιχειρήσεων


Διευθυνση υπηρεσίας Επιχειρήσεων.

📞Κυπαρισσία : 27613-60734

📞Φιλιατρά : 27613-60031

📞Γαργαλιάνοι : 27633-60231

📞Κοπανάκι : 27613-60749

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη προσκομίζονται τα εξής
  δικαιολογητικά:
  α. Αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία
  ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Στη
  δήλωση αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους
  υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.
  β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην
  οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης.
  γ.Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης
  Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑόπου θα αναγράφεται η έκταση των καλλιεργειών των προϊόντων που ο
  παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει καθώς και υπεύθυνη δήλωση ( θεωρημένη για το γνήσιο της
  υπογραφής), της περίπτωσης β’ του άρθρου 11.
  δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
  ε. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.
  στ. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.
  ζ. Πιστοποιητικό υγείας.
  η. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
  θ. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  ι. Δημοτική Ενημερότητα
  κ. Παράβολο 10 ευρώ.
  ΕΠΙΠΛΕΟΝ: ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
  – Άρθρο 10 του Ν.4497/2017
 2. Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών και
  τις οργανώσεις παραγωγών υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
  α. Για τους συνεταιρισμούς:
  αα. βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων
  του άρθρου 19 του ν. 4384/2016,
  ββ. πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου,
  γγ. κατάσταση μελών, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού,
  δδ. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.
  β. Για τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, κατάσταση μελών, αρμοδίως υπογεγραμμένη από το
  όργανο που εκπροσωπεί την ομάδα ή οργάνωση, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού.
  Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α’ και β’ προσκομίζονται αμελλητί εκ νέου στην αδειοδοτούσα
  αρχή σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων τους.
  Το μητρώο μελών για τους συνεταιρισμούς και οι αποφάσεις αναγνώρισης από τις αρμόδιες επιτροπές
  του άρθρου 2 της 397/18235/16.2.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  (Β’ 601), για τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών, αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την
  αδειοδοτούσα αρχή.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Για την ανανέωση των αδειών παραγωγών πωλητών οποιασδήποτε κατηγορίας του παρόντος, οι
  δικαιούχοι επαγγελματίες αγρότες υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8 μέχρι και δύο (2)
  μήνες πριν τη συγκομιδή:
  α. αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης
  Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ, όπου θα αναγράφεται η έκταση των καλλιεργειών των προϊόντων που
  ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει.
  β. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία αναφέρονται τα
  παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στη λαϊκή
  αγορά ή το υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο κατά περίπτωση, η έκταση και η τοποθεσία των
  καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του,
  με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, και το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν ο
  παραγωγός είναι μέλος συνεταιρισμού που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγει,
  δηλώνει επίσης ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, θα πωλήσει στο υπαίθριο
  εμπόριο μόνο το 20% της ετήσιας παραγωγής του. Αν ο παραγωγός έχει υποβάλει συμπληρωματική
  ενιαία αίτηση ενίσχυσης, μπορεί να δηλώσει στην αρμόδια για την ανανέωση αρχή τα νέα προϊόντα, για
  την αναγραφή αυτών στην άδειά του. Για καλλιέργειες διάρκειας μικρότερης από δύο (2) μήνες (π.χ.
  σπανάκι, μαρούλια) η αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη συγκομιδή.
 2. Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών της παραγράφου 1, ο παραγωγός υποχρεούται ανά τριετία να
  υποβάλει τη βεβαίωση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 (Βεβαίωση εγγραφής στο
  Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο
  ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης), για την απόδειξη της ιδιότητάς του ως επαγγελματία
  αγρότη.
 3. Ο αρμόδιος υπάλληλος, με βάση τη δήλωση του παραγωγού, αναγράφει στο έντυπο της αδείας το
  χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η άδεια, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, τα
  πωλούμενα προϊόντα και τις ποσότητες αυτών. Για τον υπολογισμό των παραγόμενων ποσοτήτων
  χρησιμοποιείται το σύστημα αυτόματου υπολογισμού των παραγόμενων ποσοτήτων, ανά νομό, του
  ΕΛΓΑ. Κατάλογος των αδειών που έχουν ανανεωθεί αποστέλλεται εβδομαδιαίως από τις αρμόδιες
  αρχές ανανέωσης της άδειας στα Τμήματα Εμπορίου των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων
  προκειμένου να λαμβάνουν γνώση αμελλητί οι τριμελείς επιτροπές του άρθρου 12.
 4. Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από την τελευταία
  ημερομηνία ανανέωσης, αν ο παραγωγός υποβάλει εκ νέου τα δικαιολογητικά της ανανέωσης, η άδεια
  επανέρχεται σε ισχύ χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας άδειας. Στην περίπτωση αυτή, η τοποθέτηση σε
  λαϊκή γίνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32.
 5. Για την ανανέωση των αδειών τους, οι συνεταιρισμοί, οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών
  υποχρεούνται επιπλέον, να αποδεικνύουν τη συνέχιση της οικονομικής τους δραστηριότητας με την
  υποβολή των ετήσιων φορολογικών τους δηλώσεων και στοιχείων.
  ΕΠΙΠΛΕΟΝ: ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
  – Άρθρο 10 του Ν.4497/2017 ΚΑΙ
 6. Δημοτική Ενημερότητα
 7. Παράβολο 3 ευρώ.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.