Διοικητικές υπηρεσίες

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσίων

📞Τηλέφωνο: 27613 60700


Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και στο Δημοτολόγιο για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία
 • Βεβαίωση κατοικίας για διετή τουλάχιστον κατοικία.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86 ότι είναι άγαμος

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Αίτηση-Μεταδημότευσης-άγαμου


Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά
:

 • Όταν είναι γραμμένο σαν διαζευγμένο, πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας με πλήρη στοιχεία
 • Βεβαίωση τόπου κατοικίας για διετή τουλάχιστον κατοικία
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό και δικαστική απόφαση (για συναινετικό διαζύγιο) ή δικαστική απόφαση (για αντιδικία διαζύγιο) για τον καθορισμό επιμέλειας των ανήλικων παιδιών ή συμβολαιογραφική πράξη

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Αίτηση-Μεταδημότευσης-διαζευγμένου

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Αίτηση-Νέας-μερίδας-από-μεταδημότευση

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Αίτηση-Μεταδημότευσης-έγγαμου-ατόμου


Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά
:

 • Αίτηση ενδιαφερομένου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους)
 • Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι γίνεται επαναδημότευση για πρώτη φορά και μοναδική φορά

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Αίτηση-Επαναδημότευσης


Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά
:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:


Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά
:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Αίτηση-Μεταδημότευσης-συζύγου


Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά
:

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας στο δήμο μας

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Αίτηση-Μεταδημότευσης-λόγω-γάμου


Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού ή Ε1 για την απόδειξη της κατοικίας.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Δήλωση του Ν.1599/86
 • Δημόσια γνωστοποίηση του γάμου (άρθ.1369 Α .Κ ) σε εφημερίδα.
 • Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία)
 • Παράβολο αξίας 15 ευρώ.
 • Εάν είναι σε διάζευξη ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση.
 • Εάν είναι σε χηρεία ληξιαρχική πράξη θανάτου

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Αίτηση έκδοσης άδειας γάμου

Αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Δήλωση του Ν.1599/86 (όμοια με τους έλληνες πολίτες)*
 • Εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας*
 •  Πιστοποιητικό γεννήσεως
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως**
 •  Ταυτότητα
 • Παράβολο αξίας ευρώ 15.
 • Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου
 • Εάν είναι σε χηρεία ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Εάν είναι διαζευγμένος-νη ληξιαρχική πράξη γάμου μαζί με την διάλυση του.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Αίτηση έκδοσης άδειας γάμου εξωτερικού

Αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού ή Ε1 για την απόδειξη της κατοικίας.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης (μεταφρασμένο και επικυρωμένο)
 • Βεβαίωση Προξενείου ή Πρεσβείας
 • Φωτοτυπία διαβατηρίου
 • Άδεια παραμονής ή VISA της οποίας  ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει (εκτος Ε.Ε)
 • Σε περίπτωση ύπαρξης Διαζυγίου, το διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο
 • Σε περίπτωση Χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη
 • Σε περίπτωση που ο μελλόνυμφος είναι ανήλικος, δικαστική απόφαση (Α.Κ. άρθρο 1350).
 • Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.
 • Παράβολα αξίας 15,00 ευρώ

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Αίτηση έκδοσης άδειας γάμου για αλλοδαπούς

Αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Άδεια γάμου από την αντίστοιχη χώρα, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει κώλυμα να συνάψει γάμο και στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά και τα στοιχεία του άλλου μελλονύμφου.*
 • Πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 • Άδεια παραμονής ή VISA της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει (εκτός Ε.Ε.).
 • Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα για τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε.

*Για υπηκόους Ουγγαρίας, Εσθονίας,, Η.Π.Α., Ρωσίας και Βουλγαρίας απαιτείται Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου, μεταφρασμένη στα Ελληνικά και επικυρωμένη από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (δεν απαιτείται επικύρωση για το Προξενείο Εσθονίας).

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Αίτηση έκδοσης άδειας γάμου (Για αλλοδαπούς με προσωρινή κατοικία στην Ελλάδα)

Αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου


Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία ταυτότητας
2. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή
ΟΤΕ ή Εκκαθαριστικού εφορίας
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη
μονιμότητα της με τα στοιχεία της διεύθυνσης
4. Εκκαθαριστικό εφορίας

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

Όταν στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος,
υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
Όταν στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος, δεν
υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς:
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4
Ν.1599/1986

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του γονέα
2. Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα
3. Δύο φωτογραφίες του ανηλίκου

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Δύο φωτογραφίες
2. Φωτοτυπία της ταυτότητάς του

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

Αστυνομική Ταυτότητα

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά
:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
 • Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
 • Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Αίτηση-έκδοσης-αντιγράφων-Ληξιαρχικών-Πράξεων

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Δικαστική απόφαση
 • Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Αίτηση-διόρθωσης-ληξιαρχικής-πράξης

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Δικαστική απόφαση
 • Παραίτηση από τα ένδικα μέσα ή έκθεση επίδοσης
 • Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων
 • Διαζευκτήριο της αρμόδιας Μητρόπολης (εφόσον ο γάμος είναι θρησκευτικός)
 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ πρώην συζύγων
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντα

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Αίτηση-δήλωσης-διαζυγίου


Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε
Μητρώα Αρρένων του ενδιαφερόμενου
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
3. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
4. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα
5. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας
6. Δύο φωτογραφίες.
7. Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα
Αρρένων
8. Φωτοτυπία διαβατηρίου
9. Ελληνική ταυτότητα γονέων

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής του
ενδιαφερόμενου στα Μητρώα Αρρένων
2. Αρχική Ληξιαρχική Πράξη
3. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης (Ν.Δ. 610/70)
4. Δικαστική Απόφαση υιοθεσίας, πιστοποιητικό
τελεσιδικίας, έκθεση επίδοσης.
5. Δεδικασμένο Ελληνικού Δικαστηρίου της αλλοδαπής
απόφασης υιοθεσίας, (υιοθεσία εξωτερικού)
6. Ψευδώνυμα, σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν για
την έκδοση δικαστικής απόφασης υιοθεσίας.
7. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του θετού πατέρα.
8. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της θετής μητέρας.
9. Πιστοποιητικά γέννησης των φυσικών γονέων από τη
χώρα καταγωγής τους σε επίσημη ελληνική μετάφραση.
(ελλείψει διαβατήριων)
10. Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.
11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών
γονέων.
12. Φωτοτυπία ταυτοτήτων θετών γονέων

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε
Μητρώα Αρρένων
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
3. Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων
4. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων (πατέρα)
5. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου (μητέρας)
6. Δύο φωτογραφίες
7. Αρνητική πράξη καταχώρησης από Μητρώα
Αρρένων
8. Φωτοτυπία διαβατηρίου
9. Ελληνική ταυτότητα γονέων
10. Αίτηση – Δήλωση στο Ελληνικό Προξενείο.
11. Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα
Πρόξενο χώρας διαμονής
12. Πιστοποιητικό Μόνιμου κατοίκου εξωτερικού από
τον Έλληνα Πρόξενο χώρας διαμονής
13. Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου
14. Εν ισχύ άδεια παραμονής (για μόνιμους
κάτοικους Ελλάδας)
15. Πιστοποιητικό αφιξαναχωρήσεων

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Ληξιαρχική πράξη γάμου
2. Αστυνομική Ταυτότητα

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί
αποκτήσεως ή ανακτήσεως της ελληνικής
ιθαγένειας.
2. Πράξη καθορισμού ηλικίας,

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης προσβολής
πατρότητας με έκθεση επίδοσης ή εκθέσεις
παραιτήσεων από τα ένδικα μέσα και
πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου.
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τη μεταβολή
στο περιθώριο.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Συμβολαιογραφική πράξη εκούσιας
αναγνώρισης ή εφόσον η αναγνώριση είναι
δικαστική, απαιτείται αντίγραφο της Δικαστικής
Απόφασης Αναγνώρισης και πιστοποιητικό
Γραμματείας Πρωτοδικείου και έκθεση
επίδοσης ή έκθεση παραίτησης από τα ένδικα
μέσα.
2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τη μεταβολή
στο περιθώριο
3. Πιστοποιητικό του αναγνωρίσαντος πατρός
από τα Μητρώα Αρρένων.
4. Σε περίπτωση γάμου των γονέων, ληξιαρχική
πράξη γάμου και πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό εγγραφής Μητρώου Αρρένων
του πατέρα ή εγγραφής Δημοτολογίου της
μητέρας αντίστοιχα (για αλλοδαπούς
πιστοποιητικό γεννήσεως μεταφρασμένο).
2. Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

Με Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων Του Πατέρα
1. Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα του
ενδιαφερόμενου σε Μητρώα Αρρένων (για
αλλοδαπό πιστοποιητικό γέννησής μεταφρασμένο)
Λόγω Κοινωνικών Συναλλαγών
2. Κατάθεση τριών τουλάχιστον δημοσίων εγγράφων
Λόγω Προσδιορισμού Επωνύμου Τέκνων
3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερομένου.
4. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.
Λόγω Λανθασμένης Σύνταξης Ληξιαρχικής Πράξης
Γέννησης
5. Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης βάσει
δικαστικής απόφασης.
6. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης
7. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
8. Έκθεση επίδοσης

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του υιοθετηθέντα ή, αν αυτός είναι
ανήλικος, του υιοθετήσαντα γονέα, ή ενός των
συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας και από
τους δύο συζύγους, ή υιοθεσίας από τον έναν
σύζυγο του τέκνου του άλλου).
2. Κυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής
απόφασης, περί της υιοθεσίας
3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως με
τα νέα στοιχεία.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή
πρόεδρο της κοινότητας.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής Αρχεία:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.