Τεχνική Υπηρεσία

Στοιχεία Επικοινωνίας Τεχνικής υπηρεσίας


Διευθυνση Τεχνικών Υπηρεσίων

🏠Διεύθυνση: Ιωάννη Μεταξά και Βασιλέως Παύλου Φιλιατρά

📞Τηλέφωνο: 27610-35011

📧e-mail:


Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα
 3. Σχεδιάγραμμα 1:100 του υπό παραχώρηση χώρου
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986

Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

Οικοδομική άδεια

Σχέδιο κάλυψης

Κάτοψη ισογείου οικοδομής

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986

Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Άδεια δόμησης ή άδεια μικρής κλίμακας (εφόσον απαιτείται)

2. Τοπογραφικό διάγραμμα (ακριβή θέση υπό κατάληψη κοινοχρήστου χώρου)

3. Στοιχεία επιβλέποντος μηχανικού και τεχνικού ασφαλείας 4. Τεχνική έκθεση μηχανικού

Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Οικοδομική άδεια
 2. Σχέδιο κάλυψης
 3. Κάτοψη ισογείου οικοδομής
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
 6. Πρόσφατη γνωμάτευση αρμόδιας επιτροπής με ποσοστό αναπηρίας > 70%
 7. Φωτοτυπία διπλώματος οδηγού αναπηρικού αυτοκινήτου

Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Άδεια δόμησης
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα
 4. Διάγραμμα κάλυψης
 5. Κάτοψη ισογείου

Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Τεχνική έκθεση από μηχανικό
2. Τοπογραφικό διάγραμμα

Αρχεία:

Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Τεχνική έκθεση από μηχανικό

2. Τοπογραφικό διάγραμμα κοινοχρήστου χώρου

Αρχεία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1.Τοπογραφικό διάγραμμα 1:200 ή 1:500

2. Οριζοντιογραφία

3. Σχέδια τομών

4. Εγγυητική επιστολή

5. Χρονοδιάγραμμα

Αρχεία:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.