Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Ανοιχτός διαγωνισμός για φωτισμό δημοτικού σταδίου Φιλιατρών
Ανοιχτός διαγωνισμός για φωτισμό δημοτικού σταδίου Φιλιατρών
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ 16/03/2021, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.
Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου – Διενέργεια κλήρωσης.
Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου – Διενέργεια κλήρωσης.
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 212 του Ν. 3584/2007 και του αρ. 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256Α’/2020) με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214Α’/2020) για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
Ανακοίνωση              Ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας  8 (οκτώ) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της  ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ως κάτωθι: Δύο (2) ΔΕ Οδηγών και δύο (2) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας/Γενικών […]
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Συνθετικού Τάπητα Στίβου (Ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών» , με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 90393, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1018/2020 απόφαση του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και ορισμός νέας ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
Μελέτη
  • Kατηγορίες