ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

14 Αυγούστου, 2023 11:28
Ανακοινώνεται η υπ' αριθμ. Πρωτ 9884/14-8-2023 Ανακοίνωση , το  παράρτημα
και η αίτηση, που αφορoύν στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου  είκοσι (20) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δήμου Τριφυλίας, πλήρους
και μερικής  απασχόλησης,  για διδακτικό έτος 2023-2024 .
Η ημερομηνία Υποβολής Συμπληρωμένων Αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αρχίζει  από 
15 Αυγούστου 2023  έως και 29 Αυγούστου 2023 ,   αποκλειστικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση  :  [email protected]
Για πληροφορίες στα τηλέφωνα του Δήμου:
 27613-60702/27613-60703 (κα Α. Μπάλτα/κα Ν. Φιτσώρου), 
27613-60031 (κ. Γ. Καραμπότσο) και
 27633-60224 ( κα Γ. Ανδρινοπούλου)