Ανακοινώσεις

Ρυθμίσεις οφειλών στην Δ.Ε.Υ.Α.Τ. για πληγέντες από covid-19.
Πρόσληψη προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας».
Πρόγραμμα Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας Νοέμβριος 2021.
Σε εξέλιξη η απογραφή κτιρίων 2021.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η Απογραφή Κτιρίων 2021, η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας, για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε στατιστική πληροφόρηση σχετικά με τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας. Η Απογραφή Κτιρίων πραγματοποιείται λίγο καιρό πριν τη διεξαγωγή της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών (Οκτώβριος […]
Δημοσίευση 2ου & 3ου πρακτικού κληρώσεως ισοβαθμούντων καθαριστριών.
Ανακοίνωση Δ.Ε.Υ.Α.Τ. για συνδέσεις σε αποχετευτικό δίκτυο των πόλεων Κυπαρισσίας και Φιλιατρών
Παρακαλούνται οι καταναλωτές των πόλεων Κυπαρισσίας και Φιλιατρών οι οποίοι δεν έχουν συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο, όπως προσέλθουν άμεσα στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. προκειμένου να προβούν στην υποβολή αίτησης σύνδεσης. Σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. διαθέτει πλέον ειδικό εξοπλισμό ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την συμπληρωματική αποτύπωση του αποχετευτικού δικτύου και ο οποίος είναι ικανός να […]
Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων για την πρόσληψη Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΤΗΣ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 9977/10-8-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για την πρόσληψη  προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων» Σήμερα, την 8η Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., στην έδρα του Δήμου Τριφυλίας, Δημαρχείου 2 Κυπαρισσία,, παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι: 1.-ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Θωμά 2.-ΜΙΛΑΚΗ ΕΡΙΣΑ […]
Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Τριφυλίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1614/2021 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Τριφυλίας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του αρ. 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι και από το […]
Πίνακες Επιτυχόντων – Προσληπτέων καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων.
  • Kατηγορίες