ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – WIFI (HOTSPOTS) ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

31 Αυγούστου, 2022 11:17