ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανάρτηση πινάκων κατάταξης – μοριοδότησης υποψηφίων για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Τριφυλίας

10 Αυγούστου, 2022 14:35

“Κατά του κατωτέρω πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση
αντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης
  μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει την επόμενη
ημέρα της ανάρτησής τους.
  Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
[email protected]