Ανακοίνωση Δ.Ε.Υ.Α.Τ. για συνδέσεις σε αποχετευτικό δίκτυο των πόλεων Κυπαρισσίας και Φιλιατρών

9 Σεπτεμβρίου, 2021 14:27

Παρακαλούνται οι καταναλωτές των πόλεων Κυπαρισσίας και Φιλιατρών οι οποίοι δεν έχουν συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο, όπως προσέλθουν άμεσα στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. προκειμένου να προβούν στην υποβολή αίτησης σύνδεσης. Σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. διαθέτει πλέον ειδικό εξοπλισμό ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την συμπληρωματική αποτύπωση του αποχετευτικού δικτύου και ο οποίος είναι ικανός να εντοπίσει τυχόν παράνομες συνδέσεις.

Τονίζεται δε, ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. έχει το δικαίωμα να  επιβάλλει πρόστιμο σε όσους προβαίνουν στην με οποιονδήποτε τρόπο παράνομη σύνδεση του ακινήτου τους με το δίκτυο ακαθάρτων και όμβριων και σε όσους αρνούνται αδικαιολόγητα να προβούν στη σύνδεση του ακινήτου τους με το δίκτυο αποχέτευσης, βάσει του κανονισμού λειτουργίας δικτύου Αποχέτευσης Τριφυλίας της Επιχείρησης (119/2018 ΑΔΣ – ΑΔΑ: 7ΘΚΡ465ΘΠ4-Π2Ι) και της υπ΄αριθ. 1/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 67ΚΙΩΗΕ-0ΣΑ). Πέραν των ως άνω κυρώσεων, οι παραβάτες του  κανονισμού αυτού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.1069/80, του ν. 4483/2017, του Ποινικού κώδικα και των υγειονομικών διατάξεων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ