Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Εκτυπωτών/Φωτοτυπικών/Φαξ/Γραφική ύλη/Λοιπά υλικά γραφείου

20 Απριλίου, 2021 9:08

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ειδών κάθε ομάδας για την ανάδειξη αναδόχου για την α) προμήθεια μελανιών, τόνερ, drum για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα και β)γραφικής ύλης κ λοιπών υλικών γραφείων, συνολικού προϋπολογισμού 46.417,85 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.