Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για το έργο Αστική Αναβάθμιση περιοχής ΠΕ3 Κυπαρισσίας

26 Μαΐου, 2023 10:43

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

Με την 1η Αναθεώρηση της Α.Μ. 51/2020 το έργο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ. 24%,  περιλαμβάνει αρχικά τον προσδιορισμό των αξόνων των οδών ανά σημείο και των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων και στη συνέχεια θα κατασκευαστούν ρειθροκράσπεδα στους δρόμους και θα διαστρωθούν με δύο στρώσεις υπόβασης, δύο στρώσεις βάσης οδοποιίας και τέλος θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση. Τα πεζοδρόμια θα επιχωθούν με θραυστό υλικό 10 cm,  θα διαστρωθούν με μπετό C12/15 και πλέγμα και θα επιστρωθούν με ψυχρούς κυβόλιθους διαστάσεων και αποχρώσεων που θα εγκριθούν από την επίβλεψη. Τέλος οι πεζόδρομοι θα διαστρωθούν με θραυστό υλικό 10 cm και θα διαστρωθούν με μπετό C12/15 και πλέγμα.  Τέλος θα γίνει διάστρωση όδευσης τυφλών (οδηγός τυφλών) με έγχρωμες ανάγλυφες πλάκες πεζοδρομίου με βάση τσιμέντο υψηλής αντοχής, πλευράς 40cm και πάχους 3,5 έως 5cm. Οι ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ θα κατασκευαστούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ ΔΜΕΟ/Ο/3060/31-07-2013 (ΦΕΚ 2302/Β/16-09-2013) και με χρήση αποκλειστικά των ανωτέρω ειδικών τεμαχίων πλακών πεζοδρομίου

https://greece20.gov.gr/