Διαγωνισμός για υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης

13 Απριλίου, 2021 11:28

Η Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, ώρα 11.00 π.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την υπηρεσία  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021»,   προϋπολογισμού 47.012,27€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%),με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

         Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δ.Τριφυλίας (κ. Αλεξανδροπούλου Σοφία, τηλ. 2761360730) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.