ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ 15007/17-11-2021)

26 Νοεμβρίου, 2021 23:54

Αναρτήθηκαν σήμερα 26/11/2021 οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης–
μοριοδότησης υποψηφίων,  μερικής απασχόλησης, για την
πρόσληψη προσωπικού (-5- άτομα για μερική απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων του Δήμου
Τριφυλίας για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
15007/17-112021 Ανακοίνωση του Δήμου Τριφυλίας.


  Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση
αντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει
από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης τους, ήτοι από Δευτέρα 29/11 έως και
Τρίτη 30/11/2021. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:  [email protected]


    Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας
επιτυχόντων-προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

     Επισημαίνεται ότι στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος, θα πρέπει να
αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15007/17-11-2021  ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ».