Πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με την ειδικότητα ΥΕ εργατών πυροπροστασίας.

14 Μαΐου, 2021 14:12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

           Ο Δήμος Τριφυλίας θα προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με την ειδικότητα  ΥΕ εργατών πυροπροστασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τo χρονικό διάστημα από 1-6-2021 έως και 30-9-2021, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας του Δήμου έτους 2021. 

              Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπ. δήλωση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail:  [email protected] .   

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 17-05-2021 έως και την 20-05-2021 και ώρα 23.59. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης-υπ. δήλωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση https://www.dimostrifylias.gr.

 Πληροφορίες στα τηλ. 27613-60702, 60703, 60722 Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού Δήμου Τριφυλίας.