ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

18 Οκτωβρίου, 2022 15:06

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    ”    Δημοσιεύονται τα Πρακτικά και οι Πίνακες κατάταξης-μοριοδότησης,
συμμετεχόντων, απορριπτέων, προσληπτέων και επιλαχόντων υποψηφίων, για
την Ανακοίνωση του Δήμου Τριφυλίας ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού
με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μηνών) για:
-1- θέση ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και
-1- θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
         Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αυτών από 19/10/2022 έως και
την 28/10/2022″
“Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση
ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) και, για να
εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου
είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του
ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»
στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον
κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο
του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των
ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το
καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο”

                                                    Κυπαρισσία 18/10/2022
          ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ