Πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες

19 Σεπτεμβρίου, 2022 11:22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Τριφυλίας θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Τριφυλίας, που εδρεύει στην Κυπαρισσία, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα :

  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών έως   8 μήνες ένα άτομο και
  • ΠΕ Μηχανολόγων  Μηχανικών  έως 8 μήνες ένα άτομο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυποασεπΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕκαι να την υποβάλουν μαζίμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,είτεαυτοπροσώπως,είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τριφυλίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημαρχείου 2,  Κυπαρισσία ,Τ.Κ. 24500,  είτεηλεκτρονικά ([email protected].)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  αρχίζει την  21η Σεπτεμβρίου  2022 και λήγει την  30ηΣεπτεμβρίου  2022.

Για λοιπές πληροφορίες στα τηλέφωνα της τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού : 2761360702 κα Μπάλτα – 2761360703 κα Φιτσώρου.

Συνημμένα:

ΑνακοίνωσηΣΟΧ1 /2022

Έντυπο ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) με την ένδειξη 10-6-2021