Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων για την πρόσληψη Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων.

8 Σεπτεμβρίου, 2021 10:57

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΤΗΣ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 9977/10-8-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για την πρόσληψη  προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων»

Σήμερα, την 8η Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., στην έδρα του Δήμου Τριφυλίας, Δημαρχείου 2 Κυπαρισσία,, παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι:

1.-ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Θωμά

2.-ΜΙΛΑΚΗ ΕΡΙΣΑ του Αριστείδη

3.-ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Δημητρίου

-για πρόσληψη  προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Δήμου Τριφυλίας, σύμφωνα με την 9977/10-8-2021 Ανακοίνωση του Δήμου Τριφυλίας, προκειμένου να καθοριστεί  με κλήρωση όπως προβλέπεται στην σχετική ανακοίνωση η τελική σειρά κατάταξης στον Πίνακα Κατάταξης και βαθμολογίας  μεταξύ των κάτωθι υποψηφίων   οι οποίες έχουν ισοβαθμήσει και λόγω απόλυτης ισοβαθμίας σε όλα τα δηλωθέντα κριτήρια (ανήλικα τέκνα και ηλικία) με σύνολο μονάδων  20, στους αριθ. Πρωτ. 10773/26-8-2021  οριστικούς πίνακες κατάταξης – μοριοδότησης των υποψηφίων:

1.  Αικατερίνη Μακρή

2. Νικολέττα Παπασωτηρίου

3. Ερίσα Μιλάκη

   Οι άνω υποψήφιες ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά και με το υπ’ αριθμ. 11361/7-9-2021 έγγραφο του Δήμου Τριφυλίας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου να παραβρεθούν  γνωστοποιώντας τους  τον τόπο και την ώρα της κλήρωσης

Και οι τρεις ανωτέρω υποψήφιες παρεβρέθηκαν ενώπιον των κάτωθι υπαλλήλων του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου:

1. Χριστίνα Στρατικοπούλου

2. Αγγελική Μπάλτα

3. Κων/να Φιτσώρου

Και του Αντιδημάρχου Τριφυλίας κ.κ. Νικολάου Φρούσου,

     Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε η διενέργεια της κλήρωσης με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου (χαρτάκια με το ονοματεπώνυμο των ισοβαθμούντων)  και η τελική σειρά κατάταξης των προαναφερόμενων   υποψήφιων στον προαναφερόμενο Οριστικό  Πίνακα Κατάταξης διαμορφώθηκε ως εξής :  

1.ΜΙΛΑΚΗ ΕΡΙΣΑ – σειρά κατάταξης33

2.ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ- σειρά κατάταξης 34

3.ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – σειρά κατάταξης 35

Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί, στον χώρο ανακοινώσεων καθώς και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας.

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε όπως παρακάτω:

ΟΙ   ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  
1 . ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
2 . ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΛΤΑ
3 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΤΣΩΡΟΥ
ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ
1.  Αικατερίνη Μακρή
2. Νικολέττα Παπασωτηρίου
3.  Ερίσα Μιλάκη  
  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΟΥΣΟΣ