ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

17 Αυγούστου, 2022 12:36

“ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2022-2023
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ 8906/27-7-2022)”