Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Τριφυλίας.

3 Σεπτεμβρίου, 2021 15:32

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1614/2021

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Τριφυλίας»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του αρ. 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι και από το αρ. 5 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
 • Την υπ’ αριθ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 • Την υπ’ αριθμ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.»
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 68 του ν. 4555/2018 (Α’), αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων.
 • Τις διατάξεις του αρ. 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το αρ. 33 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), αναφορικά με την αντιμισθία των αιρετών.
 • Την υπ’ αριθ. 59633/20.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός Αντιδημάρχων».
 • ñ  Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Τριφυλίας.
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 1797/Β/6-6-2012.)
 • Το υπ΄αριθ. 3/3-9-2021 πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής παράταξης «ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ» για τον ορισμό του δημοτικού συμβούλου Μπακούρου Σωτηρίου του Γεωργίου ως Αντιδημάρχου καθώς και της δημοτικής συμβούλου Παναγοπούλου Μαρίας του Γεωργίου ως Αντιδημάρχου.
 • Την υπ΄αριθ. 12290/16-9-2020 απόφασης διαγραφής του συμβούλου Κουτρουμπή Αλεξάνδρου από την Δημοτική παράταξη «Η Τριφυλία Αλλάζει».
 • Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ορίζει Αντιδημάρχους του Δήμου Τριφυλίας µε θητεία από 05/09/2021 μέχρι 04/09/2022 μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

Α.      Ορίζει τον  κ. Βλάχο Αντώνιο του Θεμιστοκλέους, Αντιδήμαρχο Τεχνικών  Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας και Τμήματος Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης) και  του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

 • των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας καθώς και του τμήματος Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης)
 • της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται µε χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
 • σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.
 • Προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου Τριφυλίας.
 • Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Τριφυλίας.

Β.     Ορίζει τον  κ. Στριμπάκο Δημήτριο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Διοικητικού, Οικονομικού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

 • της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και της  υπογραφής όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων που αφορούν στην εν λόγω Υπηρεσία.
 • της Οργάνωσης υπηρεσιών Δήμου και Επιχειρήσεων.
 • της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται µε χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
 • σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.
 • Προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Τριφυλίας.
 • Ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου Τριφυλίας.

       Γ.        Ορίζει τονκ. Κουτρουμπή Αλέξανδρο του Ηλία, ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο,  Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Πρασίνου και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης, όπως παρακάτω:

 • της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και συγκεκριμένα:

-Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

– την επίβλεψη μελετών, προμηθειών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και Πρασίνου

– την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

-αρμοδιότητες πρασίνου – σχεδιασμού και εποπτείας

-αρμοδιότητες συντήρησης πρασίνου

-αρμοδιότητες κοιμητηρίων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 • Ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου Τριφυλίας.
 • Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Τριφυλίας.

     Δ.        Ορίζειτον  κ.  Μπακούρο Σωτήριο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης  και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης, όπως παρακάτω:

 • του τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς της.

     Ε.  Ορίζει τον  κ. Φρούσο Νικόλαο του Αποστόλου, Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα την εποπτεία και ευθύνη των διοικητικών ενοτήτων:

 • του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
 • του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 • του Γραφείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού – Αθλητισμού
 • του Γραφείου «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
 • σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

      ΣΤ.      Ορίζει τηνκα Παναγοπούλου Μαρία του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, και της μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης, όπως παρακάτω:

 • του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς της.

  2.

 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βλάχου Αντωνίου  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φρούσος Νικόλαος  ενώ τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Φρούσου Νικολάου που απουσιάζει ή κωλύεται, τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Δημήτριος
 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Στριμπάκου Δημητρίου                      που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κουτρουμπής Αλέξανδρος, ενώ τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κουτρουμπή Αλεξάνδρου που απουσιάζει ή κωλύεται, τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στριμπάκος Δημήτριος
 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπακούρου Σωτηρίου                      που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Παναγοπούλου Μαρία, ενώ τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Παναγοπούλου Μαρίας που απουσιάζει ή κωλύεται, τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπακούρος Σωτήριος

3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Αντώνιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Στριμπάκο Δημήτριο.

4. Οι τελέσεις των πολιτικών γάμων αναθέτονται εναλλακτικά με τον Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.

5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί µία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                    Ο Δήμαρχος Τριφυλίας

                                                                                    Γεώργιος Λεβεντάκης