Έναρξη εγγραφών και επανεγγραφών για το σχολικό έτος 2022-2023 σε όλους τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας.

6 Μαΐου, 2022 10:18

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η έναρξη  εγγραφών και επανεγγραφών για το σχολικό έτος 2022-2023 ,σύμφωνα με την 8/2020 απόφαση, σε όλους τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού, θα αρχίσει από 10-05-2022 και θα ολοκληρωθεί στις 15-06-2022.Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ.αριθμ.41087(ΦΕΚ/4249/5-12-2017)ΚΥΑ, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα κάτωθι:

                         Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ

α) Αίτηση εγγραφής της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που προσκομισθεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής ,το πιστοποιητικό να συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση.

γ) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.                                                                  

δ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.                                  

ε) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα

στ) Για την  εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των  προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας ή σχετική αίτηση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.                                                                                                                          

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα νήπια με ημερομηνία γέννησης από   1/01/2019– 31/03/ 2020.

Για την επανεγγραφή του παιδιού απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό κάθε Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Τριφυλίας, από τους ενδιαφερόμενους, αυτοπροσώπως, αλλά   και με συστημένη επιστολή προς τον Φορέα Κοινωνικής Προστασίας, Αριστοτέλους 19 Γαργαλιάνοι,  ή  μέσω email  στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 Τα έντυπα των αιτήσεων, εγγραφών και επανεγγραφών, θα διατίθενται στους γονείς στην ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας και στα γραφεία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Φορέα, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και προκαθορισμένο ραντεβού.

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  &                                                       

                                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

                                                                                     ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ