ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΟΧ

Συνημμένα:
Download this file (ΣΟΧ με ΑΔΑ.pdf)ΣΟΧ με ΑΔΑ.pdf[ ]804 kB

Κατασκευή Συνθετικού Τάπητα Στίβου (Ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών

Τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Συνθετικού Τάπητα Στίβου (Ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών» , με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 90393, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. 1018/2020 απόφαση του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και ορισμός νέας ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Συνημμένα:
Download this file (ΑΔΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ.pdf)ΑΔΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ.pdf[ ]2314 kB

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Τριφυλίας

Με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19‐8‐2020 ΠΥΣ εγκρίθηκε για το Δήμο Τριφυλίας η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Τριφυλίας , έξι   (6) θέσεων πλήρους απασχόλησης και έντεκα (11 )μερικής απασχόλησης .

Ο Δήμος Τριφυλίας προέβη στην ανακοίνωση της προκήρυξης (αριθμ. πρωτ107/21-8-2020) και στην ορθή επανάληψη αυτής ΑΔΑ:ΨΩ1ΕΩΗΕ-ΩΑΣ) η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την με αριθμ. 50175/7‐8‐2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Η ανακοίνωση αναρτήθηκε στις 21/08/2020 στην ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Δήμου Τριφυλίας επί της οδού Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία.

Από την 02-09-2020 έως και την 03-09-2020, τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για εξέταση εσφαλμένου υπολογισμού μοριοδότησης στην

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : dimtrifylias@gmail.com.

Οι πίνακες α)Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης πλήρους απασχόλησης ορθή επανάληψη β) Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης μερικής απασχόλησης ορθή επανάληψη γ) προσωρινός γενικός πίνακας κατάταξης- μοριοδότησης ορθή επανάληψη των υποψηφίων της ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Τριφυλίας έχουν ως εξής :

Οι αιτήσειςθα γίνονται δεκτές από τηνΔευτέρα 24/8/2020 έως και την 26/8/2020 και θααποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο :dimtrifylias@gmail.com

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Εγινε ορθή επανάληψη της ανακοίνωσης,  ως προς τον αριθμό ατόμων απασχόλησηςστον  πίνακα Α.

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Συνημμένα:
Download this file (TED.pdf)TED.pdf[ ]864 kB
Download this file (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗ.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗ.pdf[ ]1445 kB
Download this file (ΜΕΛΕΤΗ.pdf)ΜΕΛΕΤΗ.pdf[ ]1627 kB

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΟΔΩΝ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Συνημμένα:
Download this file (perilipsi_diakiriksis.pdf)perilipsi_diakiriksis.pdf[ ]210 kB
Download this file (teyd.doc)teyd.doc[ ]182 kB
Download this file (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗ.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗ.pdf[ ]1268 kB
Download this file (ΜΕΛΕΤΗ.pdf)ΜΕΛΕΤΗ.pdf[ ]2034 kB

TOP